Retraitecentrum Sous le Vent, gevestigd aan Les Brocards, 58230 Gouloux, France, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.souslevent.nl
Les Brocards
58230 Gouloux, France
+33 757471921 of +31646571625

W.E. Burema is de Functionaris Gegevensbescherming van Retraitecentrum Sous le Vent. Hij is te bereiken via erikburema(at)soulevent.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Retraitecentrum Sous le Vent verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via h.verhulst@singingbody.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Retraitecentrum Sous le Vent verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Retraitecentrum Sous le Vent neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het zo daarbij gaan om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Retraitecentrum Sous le Vent) tussen zit.

The Singing Body Company gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Windows 10
- Mailchimp

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Retraitecentrum Sous le Vent bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende wettelijk verplichte bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Dossiers (lichaamsgeoriënteerde) coaching (op papier in gesloten kast): 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Retraitecentrum Sous le Vent verstrekt informatie aan derden alleen met jouw toestemming, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.  Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door retraitecentrum Sous le Vent, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens over welke wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of overdragen van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar erikburema(at)souslevent.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Retraitecentrum Sous le Vent wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Retraitecentrum Sous le Vent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Erikburema(at)souslevent.nl

Privacy op deze website

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief delen we je e-mailadres met MailChimp, de service waarmee we de nieuwsbrief maken en versturen.

Beveiliging

Voor de beveiliging van de site gebruiken we software die verkeer monitort. Het IP-adres van bezoekers, gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en gebruikersnaam van inlogpogingen worden voorwaardelijk vastgelegd om te controleren op kwaadwillige activiteit en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen. Voorbeelden van voorwaarden bij het loggen zijn onder meer inlogpogingen, uitlog aanvragen, aanvragen om verdachte URL's, wijzigingen in de site-inhoud en wachtwoordupdates. Deze informatie wordt 14 dagen bewaard.